Một số quy tắc phát âm chuẩn người Hàn Quốc
 • June 9, 2020
 • 243 Views

1. Quy tắc nối âm 2. Quy tắc trọng âm 3. Quy tắc biến âm Nguồn: hi korean

xem chi tiết
42 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản – Sơ cấp
 • April 8, 2020
 • 594 Views

1. Trợ từ chủ ngữ -이/-가 Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu. ‘-이’ được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối, `-가’ được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối. VD:…

xem chi tiết
Top những phần mềm học tiếng Hàn miễn phí trên smartphone hay nhất
 • April 6, 2020
 • 658 Views

1. Phần mềm học tiếng Hàn cùng KBS Let’s Learn Korean with KBS được sử dụng trên điện thoại là ứng dụng được chia sẻ miễn phí cho người nước ngoài muốn học tiếng Hàn. KBS là kênh truyền hình nổi tiếng tại Hàn Quốc, ngoài việc cung cấp thông tin trên truyền hình, ứng…

xem chi tiết
[Tiếng Hàn sơ cấp] Bài 15 – Sở thích
 • March 19, 2020
 • 350 Views

15-1 시간이 있을 때 뭘 해요? 1, __________(으)ㄹ 때 Được gắn với động từ để diễn tả khoảng thời gian khi một hành động hoặc sự việc diễn ra. (으)ㄹ 때 được dịch là khi.  Ví dụ: 시간이 있을 때 뭘 해요? 책을 읽을 때 전화가 왔어요. 배가 아플 때 이 약을 드세요. 2, Động…

xem chi tiết
[Tiếng Hàn sơ cấp] Bài 14 – Điện thoại
 • March 19, 2020
 • 316 Views

14-1 늦으면 전화할게요. 1, ___________(으)면 면 được dịch là nếu, được gắn vào sau động từ để chỉ điều kiện. Trong câu vế đằng trước 면 là điều kiện còn vế sau là kết quả. Ví dụ: 늦으면 전화 주세요. 시간이 있으면 여행을 하고 싶어요. 열심히 공부하면 한국말을 더 잘 할 수 있어요. 2, __________(으)ㄹ게요…

xem chi tiết
[Tiếng hàn sơ cấp] Bài 13 – Du lịch
 • March 18, 2020
 • 297 Views

13-1 휴가 잘 다녀오셨어요? 1, _________는 는 được gắn vào sau động từ để bổ nghĩa cho danh từ đứng sau. Đây là dạng định ngữ trong hiện tại của động từ 가다 + 는 → 가는 먹다 + 는 → 먹는 Ví dụ: 아이들이 좋아하는 수족관에 갔어요. 요즘 읽는 책이 재미있어요. 저 식당이 제가…

xem chi tiết
[Tiếng Hàn sơ cấp] Bài 12 – Giao thông
 • March 18, 2020
 • 292 Views

12-1 회사까지 어떻게 오세요? 1, _________(으)로 Được gắn vào sau danh từ để cho biết đó là phương pháp của hành động. (으)로 được dịch là bằng Ví dụ: 트럭으로 짐을 싣고 가요. 택시로 갈까요? 지하철로 와요. 2, ___________(으)세요. __________(으)세요? Được gắn vào cuối cuối động từ để giải thích hoặc hỏi về điều gì…

xem chi tiết
[Tiếng Hàn sơ cấp] Bài 11 – Shoping
 • March 18, 2020
 • 306 Views

11-1 어서오세요. 뭘 찾으세요? 1, ______(으)ㄴ N Đây là định ngữ được gắn đằng sau tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đứng sau. Định ngữ này mang ý nghĩa hiện tại. Chú ý cách dịch định ngữ: dịch từ phải qua trái, từ danh từ đến tính từ. 비싼 옷 cái áo đắt…

xem chi tiết
[Tiếng Hàn sơ cấp] Bài 10 – Địa điểm công cộng
 • March 18, 2020
 • 284 Views

10-1 머리가 아파서 약을 사러 가요. 1, _______어서 / 아서 Được gắn vào sau động từ để nêu lí do. Vế trước 어서 / 아서 là nguyên nhân của vế sau 어서 / 아서 Không dùng với đuôi quá khứ ―었 ― Hầu hết các động từ được chia 어/아 như bình thường : 오다…

xem chi tiết
[Tiếng Hàn sơ cấp] Bài 9 – Cuộc hẹn
 • March 18, 2020
 • 309 Views

9-1 어디에서 만날까요? 1, ______(으)ㄹ까요? Được thêm vào cuối của động từ. Mẫu câu này được dùng để hỏi ý kiến đối phương về một hành động và ngỏ ý muốn rủ người đó cùng thực hiện việc đó với mình Ví dụ: 6시쯤 만나서 갈이 갈까요? 같이 저녁을 먹을까요? 같이 산책을 할까요? 2, ______어요…

xem chi tiết